Supermarkten geven ABB voordeel nog niet door aan consument

foto ABB monitor 2Supermarkten op Bonaire lijken geen haast te maken om het voordeel van de verruiming per 1 januari van de ABB vrijstelling aan de consument door te geven. Dit blijkt uit de ABB monitor van consumentenbond Unkobon, waarvan de jongste resultaten vandaag bekend zijn gemaakt. foto ABB monitorUntil recently supermarkets on Bonaire appear no to hurry to pass on the advantage of the expansion of the January 1, 2013 ABB relief to consumers. This is reflected in the ABB monitor of consumers union Unkobon, whose latest results were published today. Unkobon calls on supermarkets to take their social responsibility and fully pass on the benefit of lower ABB in prices. In addition, Unkobon calls on the Commissioner of Economic Affairs to effectuate his October 2012 intention, to implement the necessary measures that give the supermarkets an incentive to quickly pass on the benefit of lower ABB to the consumer.

Unkobon roept de supermarkten op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en het voordeel van de lagere ABB volledig door te berekenen in de prijzen. Daarnaast roept Unkobon de Gedeputeerde van Economische Zaken op om zijn voornemen van oktober 2012 uit te voeren en de nodige maatregelen te nemen die de supermarkten een prikkel geven om het voordeel van de lagere ABB snel aan de consument door te geven.

Per 1 januari 2013 werden veel levensmiddelen vrijgesteld van de 8% Algemene Besteding Belasting (ABB) die tot die datum werd geheven bij invoer of bij productie op Bonaire. Om te controleren of de belastingverlaging in de prijzen is doorberekend zijn vrijwilligers van consumentenbond Unkobon in de laatste week van november 2012 en in de eerste weken van februari 2013 de winkels ingegaan om prijzen van een groot aantal levensmiddelen te noteren. Er zijn 13 grote en kleinere supermarkten bezocht, waarvan drie in Rincon.

Geen enkele van de bezochte supermarkten heeft het voordeel van de verruiming per 1 januari van de ABB vrijstelling volledig aan haar klanten doorgegeven. Uit de steekproef van de bond blijkt dat prijsdalingen in een deel van het assortiment werden gecompenseerd door prijsstijgingen in een ander deel. Gemiddeld over alle onderzochte supermarkten werd slechts 17% van het ABB voordeel doorgeven aan de consument. Bij de kleine supermarkten is een mogelijke oorzaak voor dit lage percentage dat het laatste waarnemingsmoment van Unkobon nog te vroeg was om de oude voorraden weg te werken. Dit argument gaat veel minder tot niet op voor grotere supermarkten met een hoge omzetsnelheid

Per saldo kreeg de consument slechts bij één supermarkt, Warehouse Bonaire het voordeel grotendeels toebedeeld in de vorm van lagere gemiddelde prijzen.

Om inzichtelijk te maken in hoeverre de supermarkten de ABB verruiming hebben doorgevoerd, heeft Unkobon de gemiddelde prijsdaling per supermarkt van het assortiment artikelen met verruimde ABB vrijstelling (exclusief groente & fruit), in 5 categorieën ondergebracht:

categorie

Score

Supermarkt

5

100%

4

75-100%Warehouse Bonaire

3

50-75%

2

25-50%China Store, Van den Tweel, Wing Cheung

1

0-25%Caribe, Fruteria Shely’s, More for Less, Lin Coin, Top,

0

0%Excellent, Lucky, Progresso, Zhung Kong

Bij de supermarkten in de laagste categorie was er geen sprake van een daling maar een gemiddelde prijsstijging van het assortiment artikelen met verruimde ABB vrijstelling

(exclusief groente & fruit).

Met de ABB monitor heeft Unkobon onderzocht in hoeverre de winkels het ABB voordeel hebben doorgegeven aan de consument. Het is geen vergelijkend prijzenonderzoek. De indeling in categorieën zegt niets over de hoogte van de prijzen in een supermarkt.

Unkobon heeft haar bevindingen vastgelegd in een rapport dat gisteren is aangeboden aan het Bestuurscollege in de persoon van de Voorzitter, Gezaghebber Mw. Dr. L.A. Emerencia.

Het rapport kunt u hier downloaden

As of January 1, 2013, many provisions were exempted from the 8% General Spending Tax (ABB) that until that date was levied on imports or production on Bonaire. To check whether the tax reduction is passed on in the prices, in the last week of November 2012 and in the first weeks of February 2013 volunteers of consumers union Unkobon visited the shops to write down prices of many provisions. 13 large and small supermarkets were visited, including three in Rincon.
None of the visited supermarkets fully passed on the advantage of the expansion of the January 1st ABB exemption to its customers. The sample Unkobon took shows, that price drops in a part of the range were offset by increases in another part. Averaged over all surveyed supermarkets, only 17% of the ABB advantage was passed on to consumers. In the small supermarkets, a possible cause for this low percentage is that the last observation of Unkobon was too early to eliminate the old stocks. This argument applies much less to larger supermarkets with a high turnover rate.

On balance, only one supermarket, Warehouse Bonaire, largely allocated the advantage to the consumer by lowering average prices.

To clarify the extent to which the supermarkets passed on the ABB expansion, Unkobon categorized the average price drops per supermarket of the range of products with extended ABB relief (excluding fruits & vegetables), in five broad categories:

category

Score

Supermarket

5

100%

4

75-100%Warehouse Bonaire

3

50-75%

2

25-50%China Store, Van den Tweel, Wing Cheung

1

0-25%Caribe, Fruteria Shely’s, More for Less, Lin Coin, Top,

0

0%Excellent, Lucky, Progresso, Zhung Kong

The supermarkets in the lowest category did not show a price decrease, but an average price increase of the range of products with extended ABB relief (excluding fruits & vegetables).
With the ABB monitor, Unkobon only investigated whether the shops passed on the ABB benefit to the consumer. It is not a comparative price research. The categorization dos not say anything about the price level in a supermarket.
Unkobon recorded its findings in a report, which was offered to Executive Council in the person of the President, Governor Mrs. Dr. L.A. Emerencia yesterday.
The report will be published in full on the website of Unkobon: www.consumentenbonaire.com.

Deel dit