SOLAR PILOT PROJECT OP BARCADERA, BONAIRE

PERSBERICHT

In opdracht van Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) wordt in het eerste kwartaal van 2014 een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de productie van zonne-energie.

Direct na afronding van dit onderzoek wordt in eerste fase een zogenaamd solar pilot project op Barcadera (voormalig terrein Wereldomroep op Bonaire) gerealiseerd, dat eind tweede kwartaal gereed dient te zijn. Dit project wordt, in samenwerking met ContourGlobal en onder project management van Caribbean Energies, met de hoogste prioriteit van WEB uitgevoerd.

PRESS RELEASE

A feasibility study regarding the solar powered production of electricity will be carried out in order of Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) in the first quarter of 2014.

Immediately upon its conclusion, the first phase of a so-called solar powered pilot project at Barcadera (the former ‘Wereldomroep’ / Dutch World Broadcasting Services grounds) will start, to be completed at the end of the second quarter. This project will be executed with the utmostWEB priority in cooperation with ContourGlobal and under the project management of Caribbean Energies.

Komunikado pa prensa

Na enkargo di Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) lo ehekutá un investigashon di faktibilidat di produkshon di energia solar den e promé kuartal di 2014.

Direktamente despues di final di e investigashon akí lo realisá un asina yamá proyekto solar piloto na Barcadera (e anterior tereno di Wereldomroep na Boneiru), ku lo mester ta kla den e di dos kuartal. Ta ehekutá e proyekto akí ku prioridat mayó di parti di WEB den koperashon ku ContourGlobal, bou di maneho di Caribbean Energies.

Bij het behalen van de gewenste resultaten, wordt door WEB de aanleg van een Solar Garden (een park van zonnepanelen) overwogen. Hierbij speelt voor WEB de samenhorigheid in de gemeenschap een grote rol. Centrale opwekking van zonne-energie, die ten goede komt aan alle inwoners van Bonaire als alternatief op decentrale (privé) opwekking met hoofdzakelijk eigenbelang. En dat op een eiland van ca. 17.000 inwoners!

Tegelijkertijd wordt er door het Ministerie van Economische Zaken in Nederland in afstemming met WEB en overige belanghebbenden op Bonaire gewerkt aan nieuwe regelgeving omtrent het opwekken en gebruik van elektriciteit.

Dit zal worden vastgelegd in het zogenaamd ‘Regulerend kader elektriciteits-voorziening Caribisch Nederland’, dat naar verwachting met ingang van 1 januari 2015 van kracht zal worden.

When achieving the expected results, WEB will consider construction of a so-called Solar Garden (a solar panel park). Concerning WEB, solidarity within the community is an important issue in the considerations. Centrally generated solar-energy benefiting all Bonaire residents as an alternative to decentralized (private) production, benefiting only a happy few on an island with just about 17.000 people!

Simultaneously the Ministry of Economic Affairs in The Netherlands is working in collaboration with WEB and other stakeholders on Bonaire, on new regulation regarding the production and distribution of electricity.

This will be stipulated in the so called the ‘Regulerend kader elektriciteits-voorziening Caribisch Nederland/Regulating framework electricity supply’ expected to be enforced January 1 2015.

Ku realisashon di e resultadonan deseá, WEB lo konsiderá konstrukshon di un Solar Garden (Hòfi Solar; un parke di panel solar). Den esaki pa WEB e union den komunidat ta hunga un papel grandi. Produkshon sentral di energia solar, ta na benefisio di tur habitante di Boneiru komo alternativa pa e produkshon desentral (privá) ku prinsipalmente propio benefisio. Anto esaki riba un isla di mas òf ménos 17.000 habitante!

Simultáneamente Ministerio di Asuntu Ekonómiko na Hulanda den kordinashon ku WEB i demas partido en kuestion na Boneiru ta traha na un reglamentu nobo tokante produkshon i uso di elektrisidat.

Lo stipulá esaki den e asina yamá ‘Kuadro di Regulashon di Suministro di Elektrisidat Hulanda Karibense’ (Regulerend kader elektriciteits-voorziening Caribisch Nederland), ku segun espektativa lo drenta na vigor na 1 di yanüari 2015.

‘Iedereen mag van ons een betaalbare, betrouwbare en duurzame levering van elektriciteit en water verwachten en daar wordt door WEB hard aan gewerkt. Bovendien willen wij graag bijdragen aan een goede levensstandaard en volksgezondheid op ons eiland.

De bevolkingsgroei en de mede daardoor stijgende vraag naar elektriciteit zetten druk op de elektriciteitsproductie van Bonaire. Deze stijgende vraag, gecombineerd met de ideale klimaatomstandigheden maken het gebruik van zonne-energie een meer dan verantwoorde keuze’, aldus Alfredo Koolman, CEO van WEB.

Uitbreiding duurzame energie

Een uitgebreide studie aangaande Eco System Services van Bonaire, gepubliceerd in 2012, maakt duidelijk dat de natuur verreweg het grootste bezit van Bonaire is.

Het behoud van deze natuur dient bij alle keuzes een hoge prioriteit te hebben, omdat de verkeerde beslissingen of acties verwoestende gevolgen kunnen hebben voor het eiland, haar bewoners en toekomstige generaties.

WEB onderschrijft deze mening en is proactief op het gebied van duurzame energie en dus ook zonne-energie.

Let’s do it together

Onder het motto ‘Let’s do it together’ is WEB al geruime tijd actief om plannen voor een duurzame centrale uitbreiding met zonne-energie uit te werken, waarbij het uitgangspunt is dat alle inwoners hieraan deel moeten kunnen nemen.

Met name ook diegenen voor wie een zonne-energie installatie niet betaalbaar is, of omdat men bijvoorbeeld huurder is van een woning. Iedereen moet toegang hebben tot duurzame elektriciteit en de voordelen daarvan.

Solar pilot project op Barcadera

Er zijn dan ook vergevorderde plannen voor een zogenaamde ‘Solar Garden’ op Barcadera, welke in samenwerking met Caribbean Energies, Fundashon Cas Bonairiano en ContourGlobal zijn ontwikkeld. Nog is het niet zo ver, er zal gedegen voorwerk moeten worden gedaan. Hiertoe wordt een onderzoek verricht naar de haalbaarheid en een pilot project geëvalueerd.  Bij het behalen van de gewenste resultaten, zou dit kunnen leiden tot de aanleg van een Solar Garden.

Bij mogelijke positieve besluitvorming zal centrale deelname in de Solar Garden in ieder geval diverse voordelen gaan opleveren in vergelijking tot het decentraal plaatsen van zonnepanelen op het eigen dak of terrein, waarvoor natuurlijk ook gekozen kan worden.

Niet in de laatste plaats dragen deelnemers bij aan een oplossing die voor alle inwoners op Bonaire de elektriciteit betaalbaar houdt en zonne-energie niet alleen toegankelijk maakt voor diegenen die het zich kunnen permitteren.

‘Concluderend kan men vaststellen dat –indien tot uitvoering wordt besloten- de deelnemers aan de Solar Garden Barcadera minder hoeven te investeren dan bij private installaties omdat de kosten van centraal aanleggen lager zijn dan van decentraal aanleggen en de kwaliteit en het gebruiksgemak hoger. Verbruikers hoeven geen financiering aan te vragen aangezien de financiering plaatsvindt via de energierekening door de maandelijkse bijdrage. En, zowel de verbruikers als WEB zelf gaan zeer wel mogelijk voordeliger stroom inkopen’, aldus Albert Schoonderbeek, CFO van WEB.

Regulerend kader stroomvoorziening

De Nederlandse overheid stelt momenteel regels op voor het ontvangen en leveren van elektriciteit. De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk voor iedereen op het eiland om zelf stroom op te wekken, echter hier worden bepaalde voorwaarden aan verbonden om een wildgroei aan eigen elektriciteitsproductie te voorkomen en een solide, ononder-broken levering van stroom door WEB te kunnen blijven garanderen. In de komende maanden zal duidelijk worden welke voorwaarden dit zullen zijn en naar verwachting zal de nieuwe wet per 1 januari 2015 van kracht worden.

(De)centrale opwekking

Een decentrale zonne-energie installatie betekent dat iemand stroom produceert op eigen dak of terrein voor eigen verbruik (onofficiële stroomproducent). Echter, de zon schijnt niet altijd en zeker niet ‘s nachts, waardoor een aansluiting op het elektriciteitsnet van WEB noodzakelijk blijft. Om dit net betrouwbaar en duurzaam in stand te kunnen blijven houden, wordt in het Regulerend Kader een zogenaamd (vast) capaciteitstarief voorzien.

Installaties die overdag meer stroom opwekken dan verbruiken, voeden de geproduceerde stroom terug aan het net van WEB.

De terugleververgoeding dient, met het oog op de belangen van alle bewoners, nog vastgesteld te worden. Om dit voor de gemeenschap te kunnen garanderen, zal WEB onder andere bij bedrijfsaansluitingen bepalend zijn voor de vaststelling van de terugleververgoeding.

Binnen de nieuwe wetgeving wordt er een duidelijk verschil gemaakt tussen een officiële stroomproducent (centrale opwekking) en een onofficiële stroomproducent (decentrale opwekking). Een officiële stroomproducent heeft een vergunning van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en moet garant staan voor continue kwaliteit en levering van stroom aan WEB.

De pilot zonne-energiecentrale en de eventuele toekomstige Solar Garden zouden daarmee officiële stroomproducent op Bonaire worden. Genoemde centrales leveren de geproduceerde zonne-energie tegen een vast tarief aan het elektriciteitsnet van WEB.

De vergoeding voor de geproduceerde stroom leidt ertoe dat het rendement voor de deelnemers in een eventuele Solar Garden naar het zich nu laat aanzien aantrekkelijk zal zijn.

————————

Kralendijk, 20 januari 2014

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Water en Energiebedrijf Bonaire N.V.

Tel: +599 715 8244 

Contactpersonen

De heer Alfredo Koolman, CEO

E-mail: a.koolman@webbonaire.com

De heer Albert Schoonderbeek, CFO

E-mail: a.schoonderbeek@webbonaire.com

According to Alfredo Koolman, CEO at WEB, `Everybody should expect electricity and water supply by us as an affordable, reliable and sustainable commodity and WEB is working hard to ensure this. Furthermore, we would also like to contribute to a good standard of living and public health on our island.

Population growth and, as a result, the rising demand for electricity put a lot of pressure on the electricity production of Bonaire. This increased demand, combined with very favourable climate conditions, make the use of solar powered energy an extra responsible choice.’

Expanding sustainable energy

An extensive research concerning the Eco System Services of Bonaire published in 2012 clearly defines Bonaire’s nature as its most valuable asset. Preservation of this asset should be a high priority in every choice since the wrong choices or actions can have disastrous consequences for the island, its inhabitants and future generations.

WEB supports this view and is proactive in the area of sustainable energy and therefore also in solar powered energy.

 

Let’s do it together

With the slogan `Let’s do it together’, WEB has been actively working quite some time on plans for a sustainable, centralized expansion with the use of solar powered energy, based on the principle that all Bonaire residents should be able to participate in it.

Particularly including those people for whom a solar powered installation is unaffordable, or because they may be renting a house. Everybody should have access to sustainably powered electricity and its advantages.

The solar pilot project at Barcadera

As a result, advanced plans for a so-called `Solar Garden’ have been developed together with Caribbean Energies, Fundashion Cas Bonairiano and ContourGlobal. However we are not there yet, solid preliminary preparations need to be made. A feasibility research is to be worked out and a pilot project need to be evaluated. If the results are satisfactory, this could lead to the construction of a Solar Garden.

With possible positive results, participation in a centralized Solar Garden will in any case lead to a number of advantages over de-centralized installation of solar panels on private roofs or premises, which of course also remains as an option. The main issue is that the participants will contribute to a solution that helps keep Bonaire’s electricity affordable for all residents instead of restricted access to solar powered energy to the happy few who can afford it.

‘As a conclusion one can state that, if implementation turns out to be positive, participants in the Barcadera Solar Garden should have lower investments compared to private installations as the costs for centralized implementation are lower than decentralized installations next to the higher quality and consumer commodity. Consumers would not require financing application since the financing is done through the subscription included in the monthly electricity bill. And, both the consumers as WEB very well will be purchasing their power more profitable’, says Albert Schoonderbeek, CFO at WEB.

Regulating Framework Electricity Supply

The Dutch Government is currently drafting new rules concerning the consumption and the supply of electricity. This new law will allow everybody on the island to generate their own electricity. However, in order to prevent uncontrolled growth of electricity production and in order to be able to further guarantee a substantial, uninterrupted power supply by WEB, a number of conditions will have to be met. In the months to come it will turn out what these conditions will be and the new law is expected to take effect on January 1 2015.

(De)centralised production

A decentralised solar powered installation means that you generate electricity for your own use, using your own roof or premisses for the installation (unofficial power producer). However, since the sun does not always shine, particularly at night, a connection to the WEB power grid remains necessary. In order to be able to continue to maintain this power grid in a reliable and sustainable manner, the regulating framework will include a so-called (fixed) capacity fee.

Installations producing more power during daytime than actually consumed, will feed this excess power back into the WEB grid.

The feedback tariff is yet to be determined taking the interest of all residents into account. In order to ensure this for the community, WEB will have the say in establishing the feedback tariff particularly where business subscriptions are concerned.

The new law will make a clear distinction between official (centralised generated) and unofficial (decentralised generated) electricity producers. An official producer will require a license granted by the `Autoriteit Consument en Markt (ACM)’ and should be able to guarantee uninterrupted quality and supply of power to WEB.

With this the solar-powered pilot plant and eventually the possible future Solar Garden would become official electricity producers on Bonaire. The indicated plants will supply their solar-powered produced electricity for a fixed fee to the WEB grid. The outlook right is that the compensation for the generated electricity lead to believe that the returns for participants in the Solar Garden will be attractive.

————————

Kralendijk, January 20th 2014

For questions or further information please contact:

Water en Energiebedrijf Bonaire N.V.

Tel: +599 715 8244 

Contactpersons

Mr. Alfredo Koolman, CEO

E-mail: a.koolman@webbonaire.com

Mr. Albert Schoonderbeek, CFO

E-mail: a.schoonderbeek@webbonaire.com

“Tur hende por spera di nos un suministro di elektrisidat i awa pagabel, konfiabel i duradero i WEB ta trahando duru na esaki. Ademas nos ke kontribuí na un bon stándart di bida i salubridat públiko na nos isla. Kresementu di poblashon i konsekuentemente e demanda kresiente di produkshon di elektrisidat ta pone preshon riba e produkshon di elektrisidat di Boneiru. E demanda kresiente, kombiná ku e situashon ideal klimatológiko ta pone ku e uso di energia solar ta un eskoho ku ta mas ku responsabel”, segun Alfredo Koolman, Direktor General (CEO) di WEB.

Ekspanshon energia duradero

Un estudio ekstenso tokante Sistema di Servisio Eko (Eco System Services) di Boneiru, publiká na 2012, ta hasi evidente ku naturalesa tin un bentaha superior den e rikesanan mas grandi di Boneiru.

Mantenshon di e naturalesa akí mester tin un prioridat haltu den tur eskoho, pasobra desishon òf akshon robes por tin konsekuensia destruktivo pa e isla, su habitantenan i futuro generashonnan.

WEB ta pará tras di e opinion akí i ta proaktivo riba tereno di energia duradero pues energia solar tambe.

Let’s do it together

Bou di lema ‘Let’s do it together’ WEB ta aktivo basta tempu kaba pa desaroyá plannan pa un sentral duradero ku energia solar, ku e punto di salida ku tur habitante mester por partisipá na esaki.

Partikularmente tambe esunnan pa kende un instalashon di energia solar no ta pagabel, òf pa motibu ku nan ta hürdó di un kas. Tur hende mester por tin akseso na elektrisidat duradero i na e bentahanan di esaki.

Proyekto Solar Piloto na Barcadera

Asina tin tambe plannan hopi avansá pa un asina yamá ‘Solar Garden’ un hòfi solar na Barcadera, desaroyá den koperashon ku Caribbean Energies, Fundashon Cas Bonairiano i ContourGlobal. Ainda nos no ta asina leu, mester hasi trabou di preparashon sólido. Den e kuadro akí ta ehekutá un investigashon di faktibilidat i ta evaluando un proyekto piloto. Si yega na e resultadonan deseá esaki por kondusí na konstrukshon di un Solar Garden (Hòfi Solar).

Den kaso di un desishon positivo partisipashon sentral den e Solar Garden (Hòfi Solar) lo bai generá diferente bentaha den komparashon ku un instalashon desentral di panel solar riba dak òf tereno privá, ku ta un opshon ku por skohe p’e tambe naturalmente.

E importansia mayó den esaki ta ku e partisipantenan ta partisipá den un solushon ku ta mantené elektrisidat pagabel pa tur habitante di Boneiru i ta hasi energia solar aksesibel solamente pa personanan ku tin fondo pa esaki.

“Konkluyendo por konstatá ku – si tuma desishon pa konstrukshon – e partisipantenan na Solar Garden (Hòfi Solar) Barcadera tin ku invertí ménos ku den kaso di instalashon privá pa motibu ku e gastunan di instalashon sentral lo ta mas abou ku den kaso di instalashon desentral, miéntras ku e kalidat i e komodidat di uso ta mas haltu. Usuarionan no tin mester di bai pidi finansiamentu, pa motibu ku finansiamentu ta tuma lugá pa medio di faktura di energia pa medio di e kontribushon mensual. Anto, ta hopi probabel ku tantu e konsumidónan komo WEB mes ta hasi kompra di koriente mas bentahoso “, segun Albert Schoonderbeek, Direktor Finansiero (CFO) di WEB.

‘Kuadro di Regulashon di Suministro di Elektrisidat’ (Regulerend kader stroomvoorziening)

Gobièrnu di Hulanda aktualmente ta formulando reglanan pa risibí i suministrá elektrisidat. E lei nobo ta habri posibilidat pa tur hende riba e isla, por produsí elektrisidat, sin embargo ta mara esaki na sierto kondishon, pa evitá kresementu inkontrolabel pa por yega na propio produkshon di elektrisidat i pa keda garantisá un suministro di koriente kontinuo dor di WEB. Den e luna benidero lo bira kla kua kondishon esakinan lo ta i segun espektativa e lei nobo lo drenta na vigor entrante 1 di yanüari 2015.

 

Produkshon (de)sentral

Un instalashon di produkshon desentral di energia solar ta nifiká ku un persona ta produsí koriente pa su propio uso (produktor inofisial di koriente) riba su dak òf tereno. Pero, solo no ta bria tur ora i sigur anochi nò, lokual ku ta pone ku konekshon riba e ret di koriente di WEB ta keda nesesario. Pa keda mantené e ret akí konfiabel i duradero den e Kuadro di Regulashon ta krea un asina yamá tarifa di kapasidat (fiho).

Instalashonnan ku den dia ta produsí mas koriente ku ta konsumí, ta entregá e koriente produsí na e ret di WEB.

Mester stipulá ainda e kompensashon pa entrega na ret di WEB, ku bista riba e interes di tur habitante. Pa por garantisá esaki pa komunidat, WEB ta esun ku lo stipulá e kompensashon pa entrega na ret di WEB, den kaso di entre otro un konekshon pa empresa.

Denter di e lei nobo ta hasi diferensia kla entre un produktor ofisial di koriente (produkshon sentral) i un produktor inofisial (produkshon desentral). Un produktor ofisial di koriente tin un lisensia di e ‘Outoridat Konsumidó i Merkado’ / Autoriteit Consument en Markt (ACM) i mester duna garantia di un kalidat i suministro kontinuo di koriente na WEB.

Ku esaki e sentral di energia solar piloto i e eventual futuro Solar Garden (Hòfi Solar) lo mester bira e produktor ofisial di koriente na Boneiru. E sentralnan menshoná ta entregá e energia solar produsí na e ret di koriente di WEB a base di un tarifa fiho.

E kompensashon pa e koriente produsí ta kondusí ku e rendimentu pa e partisipantenan na un eventual Solar Garden (Hòfi Solar) ta atraktivo manera por premirá aworakí.

————————

Kralendijk, 20 di yanüari 2014

Pa mas informashon òf eventual pregunta por tuma kontakto ku:

Water en Energiebedrijf Bonaire N.V.

Tel: +599 715 8244 

Personanan di kontakto

Señor Alfredo Koolman, Direktor General (CEO)

E-mail: a.koolman@webbonaire.com

Señor Albert Schoonderbeek, Direktor Finansiero (CFO)

E-mail: a.schoonderbeek@webbonaire.com

 

Deel dit