Schorsing geneesmiddelen ook voor Bonaire

medicijnen23 januari 2015 – Schorsing geneesmiddelen Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten om de handelsvergunningen van 13 geneesmiddelen te gaan schorsen. Een aantal van deze geneesmiddelen zijn in meerdere doses of onder verschillende namen beschikbaar. In totaal worden daardoor 39 verschillende handelsvergunningen geschorst. Geldt deze maatregel ook voor Caribisch Nederland?

30 januari 2015 – Curaçao, Sint Maarten en Aruba hebben ieder hun eigen wetgeving en zijn niet gebonden aan de Geneesmiddelwet. De maatregel geldt niet voor Curaçao, Sint Maarten en Aruba. De maatregel geldt wel voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden).   De BES-eilanden maken elk deel uit van het staatsbestel van Nederland. Zie verder ook artikel 5 Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES:

  • 1. Het is verboden verpakte geneesmiddelen welke niet staan in het register, bedoeld in artikel 53 van de Geneesmiddelenwet, te bereiden, in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen, in te voeren, of te verhandelen.
  • 2. Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet voor:
   • a. door onze Minister aan te wijzen verpakte geneesmiddelen;
   • b. het bereiden, in voorraad hebben, afleveren of terhandstellen van zich nog in het stadium van proefneming bevindende verpakte geneesmiddelen welke niet staan in het register, bedoeld in artikel 53 van de Geneesmiddelenwet;
   • c. de invoer van verpakte geneesmiddelen welke niet staan in het register, bedoeld in artikel 53 van de Geneesmiddelenwet, en het in voorraad hebben, de aflevering en de ter hand stelling van deze geneesmiddelen in de bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen, een en ander indien is voldaan aan de bij algemene maatregel van bestuur gestelde voorschriften.
  • 3. Indien het belang van de volksgezondheid zulks vordert, is onze Minister bevoegd ten aanzien van een geneesmiddel, welk staat in het register, bedoeld in artikel 53 van de Geneesmiddelenwet, te bepalen, dat gedurende een bij zijn beschikking aan te wijzen tijdvak van ten hoogste twaalf maanden niet mag worden afgeleverd of terhandgesteld dan met inachtneming van bij die beschikking gestelde voorwaarden.
En artikel 53 Geneesmiddelenwet:

Het College houdt een openbaar register bij van geneesmiddelen waarvoor door hem een handelsvergunning of een parallelhandelsvergunning is verleend. Dit register bevat ten minste de aanduiding van het nummer waaronder het geneesmiddel is geregistreerd, de benaming van het geneesmiddel en de naam van de vergunninghouder. Het College registreert schorsingen van een handelsvergunning en schrijft geneesmiddelen waarvan de handelsvergunning is ingetrokken dan wel van rechtswege is vervallen, uit het register.

Deel dit