Patiënten en patiëntenorganisaties spreken zich uit

Stichting Patienten belangenStichting Patiëntenbelangen BES heeft op 29 juni 2013 een vergadering belegd met verontruste patiënten en met NGO’s op het gebied van medische zorg op Bonaire om van gedachten te wisselen over samenwerking tussen de betrokken groeperingen met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen in de zorgverzekering voor de BES eilanden. Zeven NGO’s en diverse individuele personen hebben de vergadering bijgewoond.

Stichting Patienten belangenOn 29 June 2013 Stichting Patiëntenbelangen BES organized a meeting of concerned patients and health-related NGOs to discuss cooperation among all groups regarding the proposed changes to healthcare coverage for the BES islands. Seven NGOs and several individuals attended the meeting.

Stichting Patienten belangenDia 29 di yüni 2013 Stichting Patientenbelangen BES (“SPB”) a organisá un reunion ku pashentnan preokupá i ku NGO nan riba tereno di salubridat pa diskutí kooperashon entre e gruponan aki tokante e kambionan propone den koberage di seguro médiko pa islanan BES. Un kantidat di shete NGO i diferente individuo nan a partisipá na e reunion.

De vergadering had ten doel om van verschillende bronnen in onze gemeenschap informatie te vergaren omtrent de wijze waarop medische zorg op de BES eilanden wordt geboden en over de eerder die maand door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het vooruitzicht gestelde plannen om in te korten op de zorgverzekering voor de BES eilanden. Minister Schippers heeft een werkgroep ingesteld om nieuwe richtlijnen voor te stellen voor de zorgverzekering. Deze werkgroep bestaat echter uitsluitend uit professionelen in de zorg en ambtelijke deskundigen en er zijn daarin geen patiënten vertegenwoordigd in de werkgroep.

Stichting Patiëntenbelangen BES is van mening dat vooral ook patiënten deel moeten uitmaken van welke werkgroep dan ook en betrokken moeten worden bij discussies over omvang en beloop van de zorgverzekering op de BES eilanden. Stichting Patiëntenbelangen BES wil contacten onderhouden met alle organisaties op het gebied van zorg op de eilanden teneinde zo breed mogelijk de wensen en noden van alle patiënten bij alle discussies over of veranderingen in de zorgverzekering op de eilanden aan de orde te stellen.

De discussies tijdens de vergadering waren uiteenlopend. De meest belangrijke onderwerpen die naar voren zijn gekomen waren:

Geavanceerde zorg in Colombia – Er moet een betere coördinatie zijn met Colombiaanse artsen, ziekenhuizen en verblijfplaatsen om de wachttijden en de kosten terug te dringen. Patienten hebben geklaagd dat hun afspraken vaak worden gewijzigd en vertraagd wanneer ze eenmaal in Colombia zijn aangekomen waardoor ze daar langer moeten blijven, met als gevolg dat ze met hogere kosten worden opgescheept om maar niet te praten van de ontberen die zij en hun familie dan moeten doorstaan.

Ontbreken van mogelijkheden van aanvullende zorgverzekeringen – Het is voor de inwoners van de BES- eilanden niet langer mogelijk om een aanvullende ziektekostenverzekering te sluiten en velen die hun zorgverzekeringen in 2011 bij de invoering van de nieuwe zorgverzekering voor deze eilanden gedwongen (als gevolg van de wet) zijn kwijt geraakt kunnen vanwege hun leeftijd geen nieuwe aanvullende zorgverzekering meer aangaan.

Onnodige wachttijden voor afspraken met specialisten op Curaçao en Aruba en gebrek aan coördinatie met reisbureaus voor tijdige ticketverstrekking. Afspraken met specialisten in het buitenland moeten vaak drie of vier maanden tevoren worden gemaakt terwijl het reisbureau alhier het reisarrangement pas enkele dagen vóór de afspraak klaarmaken. Als gevolg daarvan zijn de vluchten vaak vol wanneer het zover is en moeten bestaande afspraken op het laatste moment worden afgezegd of opnieuw worden gemaakt

Gebrek aan een responsieve klachtenprocedure en slechte communicatie met patiënten en hun familie door de zorgaanbieders en systeemcoördinators.

Problemen met bereikbaarheid voor gehandicapten vervoer. Momenteel kunnen alleen mensen in rolstoelen of slechtzienden gratis gebruik maken van gehandicapten vervoer. Personen met rollators, op krukken, mensen die alleen maar kunnen zitten of staan en die problemen hebben met lopen zijn hiervan uitgesloten.

Gebrek aan een transparant tarievenoverzicht opdat belanghebbenden besluiten kunnen nemen  voor mogelijkheden buiten het systeem, bijvoorbeeld voor Miami als een alternatief voor Colombia

Tijdens de vergadering heeft de stichting de aanwezigen geïnformeerd over haar coördinerende rol en dat zij zich bezig houdt met de voornaamste knelpunten met betrekking tot de omvang van de zorgverzekering. Indien men specifieke klachten heeft hierover kan men zich in verbinding stellen met Consumentenbond (Unkobon) om daar de klachten te deponeren. Unkobon kent aan elke klacht een nummer toe om de anonimiteit van de klager te waarborgen en zal de verdere behandeling van de klacht actief volgen.

“Door samen te werken met Unkobon, MiVaBo, Vereniging Nierpatiënten, Fundashon Alzheimer, Prinses Wilhelmina Fonds en al de andere organisaties hopen wij in staat te zijn om het standpunt van de patiënt beter in het daglicht te brengen en om te bevorderen dat zijn stem wordt gehoord”, aldus George Soliana, voorzitter van Stichting Patiëntenbelangen BES. “Deze samenwerking zal bovendien ook leiden tot minder onnodige dubbele inspanning”, zo merkte Soliana nog op.

Patienten met specifieke klachten worden geadviseerd zich in verbinding te stellen met Unkobon aan het adres loket@consumentenbonaire.com.  Er is ook een help desk open op de eerste zondag van de maand in Playa en in Rincon, beide van 4.00 p.m. tot 6.00 pm.  Details over de help desk kan worden gevonden op de website van Unkobon: www.consumentenbonaire.com

Zij die nader contact willen met Stichting Patiëntenbelangen BES kunnen contact met haar opnemen aan het adres SPB.BES@gmail.com. The stated goal of the meeting was to hear from a variety of sources in the community about patient concerns with healthcare delivery and the plans to change the coverage package announced by Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport earlier in the month.  Minister Schippers has convened a work group to set guidelines for future coverage.  However, the work group consists of healthcare professionals and government experts but there are no patient representatives in the group.

It is the position of Stichting Patiëntenbelangen BES that the voice of the patient must be included in any work group or discussions about coverage and care and Stichting Patiëntenbelangen BES intends to petition for inclusion in the work group.  SPB will maintain contact with all healthcare related organizations on the islands in order to broadly represent the desires and needs of all patients in any discussions of changes in healthcare coverage.

The discussions at the meeting were wide-ranging.  Some of the key issues for patients raised at the meeting were:

Advanced care in Colombia –better coordination is needed with Colombian doctors, hospitals and lodging to reduce the amount of waiting time and expense.  There have been complaints that patients often but have their appointments changed and delayed once they are in Colombia so that patients must remain there longer, increasing expense and also the hardship on the patients and their families.

Lack of a supplemental insurance option – There is now no ability to purchase supplemental health insurance and many people who were forced to lose prior coverage in 2011 may not be able to purchase it if this insurance is restored due to their age.

Unnecessary waiting time for specialists appointments in Curacao and Aruba and the lack of coordination with travel agencies for timely airline tickets.  Often appointments in the exterior must be made three or four months in advance but the travel company will not make the travel arrangements until just days before the appointment.  As a result, flights are full by then and the appointments must be canceled and rescheduled.

Lack of a responsive complaint procedure and poor communication with patients and their families by the healthcare providers and system coordinators.

Problems with access to handicap transportation.  Currently only people in wheel chairs or with vision problems can have paid access to handicap transportation which excludes people with walkers, crutches, sitting, standing  and walking problems.

Lack of a transparent pricing schedule so that decisions can be made regarding out-of-system options e.g. Miami as an alternative to Colombia

Stichting Patiëntenbelangen BES pointed out to the group that its role is one of coordination as well as dealing with the basic issues of health care coverage.   If people in the community have specific complaints, they are urged to contact Consumers Union (Unkobon) to lodge their complaints.  Unkobon assigns each person a number to maintain privacy and they will also keep track of the types of medical complaints in general.

“By working with Unkobon, MiVaBo, Vereniging Nierpatienten, Fundashon Alzheimer, Prinses Wilhelmina Fonds and all the other organizations we hope to be able to bring the patient point of view to the table and make sure the patient voices are heard,” said George Soliana, president of Stichting Patiëntenbelangen BES.  “Also, by working together there will be less duplication of effort.”

Patients with specific complaints are urged to contact Unkobon at loket@consumentenbonaire.com.  There is also a help desk open the first Sunday of each month in Playa and Rincon, from 4.00 pm – 6.00 pm.  Details about the help desk can be found at the Unkobon website: www.consumentenbonaire.com

Those individuals and organizations who are interested in discussing the major issues or the work of Stichting Patiëntenbelangen BES can contact SPB at SPB.BES@gmail.com Meta di e reunion tabata pa tende di diferente fuentenan den nos komunidat tokante preokupashon di pashent pa loke ta trata suminstrá di kuido médiko i plannan pa kambia e pakète ku minister di Salubridat, Bienestar i Deporte a anunsiá anteriormente den e luna ei. Minister Schippers a instituí un grupo di trabou pa propone reglanan pa koberage den futuro.  E grupo di trabou aki sinembargo ta konsisti di profeshonalnan médiko i ekspertonan di gobernashon pero no tin ningun representashon di pashent mes aden.

SPB ta di opinion ku mester inkluí bos di pashent den kualke grupo di trabou of diskushon tokante koberage i kuido médiko i ta su intenshon pa pidi pa inkluí e den e grupo di trabou aki. SPB lo mantené kontakto ku tur organisashon riba tereno di kuido médiko riba e islanan pa asina por tin un representashon amplio di deseo i nesesidatnan di tur pashent den kualke diskushon i kambio den koberage di kuido médiko.

E diskushonnan durante e reunion tabata varia. Algun di e puntonan mas resultante pa pashentnan ku a bini dilanti den e reunion tabata:

Kuido avansá na Colombia – mester di mihó koordinashon ku medionan Colombiano, hospital i lugánan di estadia pa redusí tempu di espera i gastu. Tin hopi keho ku pashentnan hopi biaha ta keda konfrontá ku kambio diripente den nan sita i retraso grandi den esaki una bes ku nan yega Colombia, ku konsekuensia ku e pashentnan e ora ei mester keda muchu mas largu, ku oumento enorme di gastu, pa no papia mes di e mal ratu i molèster ku e pashent i su famia ta pasa aden.

Falta di posibilidat di seguro adishonal – No ta posibel mas pa sera seguro médiko suplementario i hopi hende ku a perdè nan seguro médiko na fin di 2011 lo no por kumpra seguro nobo mas si introdusí esaki di nobo, debí na nan edat.

Tempo di espera inesesariamente largu pa sita ku spesialista na Korsou of Aruba i falta di koordinashon ku agensia di biahe pa por optené pasashi di biahe na tempu. Hopi biaha mester traha sita den eksterior tres of kuater luna antes pero e kompania di biahe no ta regla biahe sino no ta djis algun dia promé ku e sita. Konsekuentemente buelonan ta yen ora ta asina leu i mester kanselá i traha sita di nobo.

Falta di un prosedimentu di keho adekuá i falta di bon komunikashon ku pashent i su famia di parti di proveedornan di kuido i koordinadónan di e sistema.

Problema ku akseso di parti di pashentnan ku hèndikèp físiko. Aktualmente ta solamente hende den rolstul of ku problema di bista ta haña transporte liber pa hèndikèp, ku pues ta ekskluí hende ku rollator, kruk i ku problema pa sinta i kana.

Falta di un sistema adekuá di preis asina ku pashentnan por tuma nan mes desishon tokante opshon pa kuido na otro sitio, por ehèmpel Miami komo alternativa pa Colombia.

Stichting Patientenbelangen BES a trese dilanti durante e reunion ku su papel i tarea ta nètamente pa koordiná den asuntunan básiko di koberage di kuido médiko. Hendenan ku keho spesífiko tokante nan kuido mes, por tuma kontakto ku Union di Konsumidor (Unkobon) pa depositá nan keho. Unkobon ta numerá kada un di e kehonan aki pa mantené i respetá privasidat di e personanan envolví.

“Kooperando ku Unkobon, MiVaBo, Asosiashon di Pashentnan ku Alzheimer, Prinses Wilhelmina Fonds i tur e otro organisashonnan nos ta spera di por trese punto di bista di pashentnan dilanti i logra ku ta skucha bos di pashent” asina George Soliana, president di Stichting Patientenbelangen BES a bisa. “E kooperashon aki lo kondusí tambe na ménos gastu i esfuerso dòbel”.

Pashentnan ku keho spesífiko por kontakt Unkobon na loket@consumentenbonaire.com. Nan tin un help desk habri tur promé djadumingu di kada luna na Playa i Rincon, di 4:00 pa 6:00 atardi. Pa mas detaye por bishita tambe e wepsait di Unkobon: www.consumentenbonaire.com

Esnan interesá den atendé asuntunan general of aktividatnan di Stichting Patientenbelangen BES por tuma kontakto kune na spb.bes@gmail.com.

Deel dit