Nieuwsbrief mei – juli 2022

In deze nieuwsbrief: gesprek werkgroep wegen met gedeputeerde Kroon, gesprek directie met voorzitter huurcommissie, voorjaarsvergadering, voortgang rechtszaak sociaal minimum, minikrediet bouw eigen woning, contributie, 10 jaar Unkobon.

Er is weer veel gebeurd in de afgelopen maanden. In deze uitgebreide zomereditie van de nieuwsbrief leest u er over.

Werkgroep wegen
Zoals iedereen kon zien is het herstel van wegen in de tweede helft van 2021 flink op gang gekomen. Maar de werkgroep wegen van Unkobon ziet dat er veel meer nodig is dan de in juni 2021 gepubliceerde herziene planning. De werkgroep sprak wegendaar medio juni dit jaar over met gedeputeerde James Kroon en projectmanager Joselito Statia. Statia vertelde dat 70% van de planning was gerealiseerd en dat aan de overige 30% van de geplande wegen was begonnen. Er is prioriteit gegeven aan het aanbrengen van een eerste asfalt laag op de meest gevaarlijke wegen en dat heeft zichtbare resultaten opgeleverd. Unkobon complimenteerde Kroon en Statia met het behaalde resultaat.

De communicatie van OLB naar de bevolking zal worden verbeterd. In de planning voor dit jaar: in 2022 een parkeerterrein op de plek van de tijdelijke gevangenis, daarna komt een blauwe zone in het centrum. De Gobernador Debrot krijgt een eerste asfalt laag, de weg naar Rincon ook. En voor de langere termijn: fietsroutes over de paralelwegen, en een verkeersmeting om tot een toekomstbestendig wegennet te komen.  Ook is gemeld dat woonstraten worden beklinkerd en toegangswegen worden geasfalteerd. Voor de moddervlakte bij de brede school is aan het ministerie om een oplossing gevraagd.

Unkobon wilde hier een persbericht over uitsturen. Om de feiten te checken, stuurde de werkgroep het bestand met de planning aan de projectleider met het verzoek de meest recente situatie in de laatste kolom aan te geven. Hierop kwam tot nog toe, ondanks een herinneringsmail, geen reactie.

2021 planning wegen

Gesprek met de huurcommissie
In de tweede helft van juni maakte Unkobon kennis met mevrouw Eveline Jacquemijns, de voorzitter van de huurcommissie van Bonaire. Inkomend Unkobon voorzitter Herbert Piar gaf haar informatie over de bouw in zijn tijd bij de Fundashon Kas Bonairiano. Mevrouw Jacquemijns meldde dat huurders de huurcommissie veel minder vaak benaderen dan verhuurders. Voorlichting in de bario’s kan daarbij helpen. We spraken ook over het voorkomen van problemen tussen huurders en verhuurders. Unkobon is bereid om mee te werken aan voorlichtingsbijeenkomsten. Huurcommissie secretaris Charlon Carlo zal daarin het initiatief nemen.

Voorjaarsvergadering Bondsraad
IMG 20220601 WA0003klHòfi Kultural was op 1 juni weer de sfeervolle plek waar de voorjaarsvergadering van de Bondsraad werd gehouden. Lydia Duijn nam voor de eerste keer als lid van de Bondsraad deel aan de vergadering. Andy Lepelaars werd benoemd tot directielid, penningmeester. Het Evaluatieverslag 2021 en het Jaarplan 2022 werden vastgesteld, maar de Jaarrekening 2021 was door omstandigheden nog niet gereed. Besloten werd om die in de najaarsvergadering te behandelen.

Na afloop was er de gezellige borrel, waar de aanwezige leden informeel met de directie en met elkaar spraken.

Voortgang rechtszaak sociaal minimum
Al jaren doet Unkobon vergeefs pogingen om politici en bewindslieden zover te krijgen om iets wezenlijks te doen aan de armoede op Bonaire. Ten einde raad is besloten om de Nederlandse Staat via een rechtszaak te dwingen om de bevolking van Bonaire en daarmee ook van Saba en Statia een menswaardig bestaan te garanderen dat gelijkwaardig is aan dat van Europees Nederland. Een werkgroep van Unkobon houdt zich hiermee bezig.

Nadat Unkobon in de lokale pers een oproep tot samenwerking had gedaan, kwam er begin juli een gesprek met een delegatie van de Centraal Dialoog. Een vruchtbaar gesprek waarin misverstanden uit de weg werden geruimd. Ook de leden van de Centraal Dialoog willen dat de Staat serieus werk maakt van de armoedebestrijding. De intentie werd uitgesproken om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

vrouwe justitia 1Unkobon heeft voor dit traject niet alleen een advocaat ingeschakeld, maar ook een campaigner/lobbyist die in het Europese deel van het land voor veel publiciteit zorgt. Unkobon schreef begin juni een brief aan de leden van de commissie koninkrijksrelaties en de campaigner zorgde ervoor dat er een motie werd ingediend waarin het kabinet werd opgeroepen om in 2023 een op kosten gebaseerd sociaal minimum vast te stellen. De motie werd ontraden en daarna afgewezen door partijen die in 2016 een vergelijkbare motie – maar dan zonder tijdslimiet – hadden aangenomen.

De campaigner zorgde er ook voor dat de brief van de advocaat aan de minister voor Armoede begin juli in Nederland veel publiciteit kreeg. Een uitgebreid artikel in het NRC, een artikel in internetkrant De Kanttekening, een column in de Volkskrant en zelfs een item in het radionieuws van NPO1. Ook de lokale pers schonk er veel aandacht aan. Op de website van Unkobon is een aparte pagina aangemaakt en ook op Facebook publiceert Unkobon regelmatig updates.

De rechtszaak heeft alleen kans van slagen met een professionele aanpak, en dat kost geld. De werkgroep zette daarom een fondswervingsactie op om de benodigde $150.000 zo snel mogelijk bij elkaar te krijgen. In eerste instantie werden in het netwerk van de werkgroep draagkrachtige relaties benaderd om stevig bij te dragen aan de goede zaak en gerechtigheid voor de bevolking. Deze aanpak was succesvol. Met latere hulp van kleinere donoren is na twee maanden meer dan de helft van het benodigde bedrag in het fonds gestort.

Leden die een bijdrage kunnen en willen geven, kunnen hun donatie overmaken aan MCB Bonaire # 400356702 t.n.v. Union di Konsumidó Boneiru, Kaya Korona 30, Bonaire onder vermelding van hun emailadres en ‘rechtszaak’. Let op: dit is een apart rekeningnummer voor de fondswerving.

Minikrediet voor bouw eigen woning
IMG 8827Gedeputeerden waren in augustus 2021 al voorstander van een gezamenlijke OLB-Unkobon commissie die de mogelijkheden zou verkennen om kredieten te verstrekken aan mensen met lagere inkomen voor de bouw van en eigen huis.

De eerste bijeenkomst van die commissie vond begin mei 2022 plaats. Afgesproken werd dat de commissie op korte termijn een gesprek zou houden met de Autoriteit Financiële Markten en kort daarna een eerste advies aan het BC zou schrijven ter voorbereiding van de aanvraag van fondsen. Na deze veelbelovende start bleef het stil. Het lukte Unkobon niet om van de commissieleden van OLB een respons te krijgen.

Contributie
In februari kregen de leden hun contributienota. Een aanzienlijk deel van onze leden gaf geen gehoor aan het betalingsverzoek. Dat is niet ongebruikelijk, men vergeet het vaak. Omdat er bijna een half jaar verstreek voor we een nieuwe penningmeester vonden, werd de betalingsherinnering pas in juni verzonden. Helaas bleek dat ook een aantal leden die wel hadden betaald, ten onrechte een herinneringsmail kregen. De directie biedt daarvoor haar welgemeende excuses aan.

10 jaar Unkobon
In november bestaat Unkobon 10 jaar! Dat willen we vieren. De directie vraagt de leden om hun ideeën hoe dit jubileum passend kan worden gevierd. Stuur uw suggesties aan secretariaat@unkobon.org.

Deel dit