Nieuwsbrief 2023-1

In deze nieuwsbrief: voortgang rechtszaak sociaal minimum, 10 jaar Unkobon.

Voortgang rechtszaak sociaal minimum
In het afgelopen jaar heeft de aankondiging en de start van onze rechtszaak – en meer algemeen de voortdurende misstand van het ontbreken van een leefbaar sociaal minimum in onze gemeenten – in Nederland breed aandacht gekregen. Van het NOS Journaal tot Follow the Money, van NRC Handelsblad tot Humberto Tan op Radio1, de voortslepende onrechtvaardigheid staat op de kaart. En we gaan door! De ongelijke behandeling vrouwe justitia 1van onze eilanden ten opzichte van de Europees Nederlandse gemeenten, moet stoppen. Ook onze inwoners verdienen een menswaardig leven.

Het eerste succes is geboekt. De regering is tot de conclusie gekomen dat voor bejaarden de prikkel tot werken minder relevant is dan tot voor kort werd aangenomen. De AOV is op Bonaire per 1 januari 2023 verhoogd met 40% van $752 tot $1.047. Weliswaar voor een alleenstaande nog ver onder het bestaansminimum, maar een flinke stap.

Naast het juridische proces, werken we heel hard aan de politieke en publieke lobby. We proberen de misstand op de agenda van bestuurders, Kamerleden, ambtenaren en de journalistiek te houden. We bouwen een zo breed mogelijke coalitie. We praten met gemeenten, kennisorganisaties, ambtenaren, parlementsleden en senatoren. Ons einddoel: een AOV, een minimumloon en een onderstand waar mensen fatsoenlijk van kunnen leven.

Zo hadden we we op 26 februari een vruchtbaar gesprek met een delegatie van de 1e en 2e kamer waarin we een aantal misvattingen konden wegnemen die in het parlement bestaan. In het kader van de lokale verkiezingen kregen we de politieke partijen hier op een lijn waarmee we signalen uit Den Haag over wisselende signalen van lokale partijen rond het sociaal minimum kunnen ontkrachten. Ook overleggen we met deelnemers aan de Centraal Dialoog van Bonaire over het gemeenschappelijke doel.

Er staan nog meer gecoördineerde acties in de planning om vóór de plenaire behandeling van de voorjaarsnota in de Tweede Kamer extra druk uit te oefenen. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief.

We ontvingen in 2022, mede dankzij grote bijdragen van enkele draagkrachtige leden, maar liefst 104.190 dollar, waarmee we vorig jaar alle uitgaven hebben kunnen dekken. Onze hartelijke dank aan iedereen die ons financieel heeft geholpen om deze zaak mogelijk te maken. Maar we zijn er nog niet. Voor 2023 hebben we nog eens 100.000 dollar nodig. De verwachtte advocatenkosten voor dit jaar zijn 62.000 dollar. De lobby, publiciteits- en aankomende publiekscampagne kost 39.000 dollar. Voor de duidelijkheid; alle inzet vanuit Unkobon zelf is pro deo.

We zouden (nieuwe) donaties enorm waarderen.

Donaties kunnen worden overgemaakt aan: MCB Bonaire # 400356702 t.n.v. Union di Konsumidó Boneiru, Kaya Korona 30, Bonaire onder vermelding van uw emailadres en ‘rechtszaak’

Voor donaties vanuit Europees Nederland heeft Unkobon een rekening bij de Rabobank kunnen openen. NL03 RABO 0376 4926 00 t.n.v. Union di Konsumidó Boneiru, Kaya Berilo 3 (ons oude adres) Bonaire.

Omdat Unkobon van de Belastingdienst met ingang van 1-1-2022 de ANBI-status heeft gekregen, zijn donaties van particulieren aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!!!

10 jaar Unkobon
Afgelopen november bestond Unkobon 10 jaar! Dat hebben we op 1 februari gevierd met een receptie bij Eddy’s restaurant. Zowel leden, oud-leden als externe relaties genoten van deze drukbezochte bijeenkomst.

Directievoorzitter Herbert Piar sprak een welkomstwoord. Wietze Koopman vertelde over de voortgang van de rechtszaak sociaal minimum en vervolgens kwam de voorzitter weer aan de microfoon met de voor 2023 geplande acties van Unkobon. Herbert sloot af met een toast op de toekomst.

collage 1collage 2

 

Deel dit